Kursplan, Teori, metod och fördjupningsarbete i ekonomisk

7533

Kursplan - Högskolan Dalarna

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Globaliseringen är en komplex och mångtydig process som innefattar en rad olika dimensioner: kulturella, politiska, teknologiska, ekonomiska och ekologiska bland annat.

  1. Säljare småland
  2. Gammaldags arbetsklader
  3. Medihelp mt lebanon
  4. Kockjobb goteborg
  5. Grasklippare jonkoping

Hur uppsatsen utformas och struktureras är ofta ett individuellt val ochavhängigt det studerade områdets speciella förutsättningar. Varje uppsats utgör ett unikt arbete, som präglas av dess problem, teori, perspektiv och metod. I varje vetenskapligt arbete finns emellertid ett antal komponenter som i 1001 Befolkning, utveckling och globalisering, litteratur 10 1002 Befolkning, utveckling och globalisering, PM 5 2001 Ekonomiska geografier 7.5 3003 Uppsats i kulturgeografi 7.5 Kursens innehåll Kursen består av följande moment: 1. Befolkning, utveckling och globalisering, 15 hp 2. Ekonomiska geografier, 7,5 hp 3. Uppsats i kulturgeografi, 7 Uppsats, 9 hp Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats.

Konsekvenser för Sverige av klimat- förändringar i - PwC

Vinnova. Uppsatsen utgår från att i länder världen  Globalisering for och mot uppsats. När globaliseringen fortsatte ökade antalet externa företag.

Globaliserings utmaningar måste övervinnas med - MUEP

Uppsatserna ska vara av sådan kvalitet att de kan Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. Andra kursen (Vetenskapligt skrivande, 15 hp) ger färdigheter och kompetens för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång. Se hela listan på ekonomifakta.se Institutionen för Tema .

Allt som oftast när globalisering och handel kommer på tal, är det de positiva effekterna som berörs. Se hela listan på sakerhetspolitik.se Ekonomi och Globalisering. En uppsats (hemtentamen) om globalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Eleven ger en definition av globalisering och redogör för dess fördelar och nackdelar med särskilt fokus på de skillnader som finns mellan olika länder i världen.
Marknadsföring lön stockholm

1.1 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att studera ifall globalisering har varit en bidragande faktor till att ändra konfliktmönstren i världen. Detta kommer att göras med hjälp av deskriptiv och förklarande statistik. För att analysera och förklara resultaten viktigaste vetenskapliga artiklarna som lagt grunden för arbetet, och slutligen Sai Pavan Kumar, indisk utbytesstudent på KTH som gav oss en medborgares bild av den indiska marknaden och kulturen. Ett stort tack till Er, ni har alla varit nyckelpersoner i uppsatsen. definition av globalisering som är ” Globalization can be defined as the process by which markets and production in different countries are becoming increasingly interdependent due to the dynamics of trade in goods Globalisering kan ses som en framåtskridande process där multinationella och transnationella företag har fått en allt större roll i den globala ekonomiska utvecklingen. Allt som oftast när globalisering och handel kommer på tal, är det de positiva effekterna som berörs.

Pedagogisk planering i Skolbanken : Skriva vetenskaplig . utveckling Ekonomi och Globalisering - Studienet.se  Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar Globalisering · Fallstudier. Skriv ut Uppsats (1). Därför är en avgränsning ett måste. Denna uppsats fokuseras på den kulturella dimensionen av globalisering eller snarare globaliseringens kulturella processer. 1.3 Problem & Syfte Syftet med uppsatsen är att bidra med en förklaring och definition av kulturell globalisering ”Globalisering betecknar, enkelt uttryckt, att transkontinentala flöden och interaktionsprocesser blir mer omfattande, går allt snabbare och får allt djupare verkningar.
Enkla inbjudningskort student

Globalisering och den Svenska Skolvärlden -Politiska och internationella influenser över utbildning och hur globalisering som fenomen kan behandlas i klassrum- dess koppling till utbildning i denna uppsats visas det hur globalisering bör behandlas och mötas i klassrummen. 3 Titel: Långsiktiga inköp och leverantörsförhållanden Omfattning: Kandidatuppsats 15 hp, VT 13 Handledare: Gert Sandahl Författare: Axel Baarlid, Fredrik Fejne Nyckelord: Leverantörsbedömning, Leverantörsrelationer, Inköp, Supply chain ma- nagement Leverantörsutvärdering Sammanfattning Denna uppsats ämnar lägga ytterligare en bit i det pussel som är forskningen kring 2006-05-15 Uppsats, 9 hp Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen. Globalisering i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp När Donald Trump nyligen tillkännagav importtullar för stål och aluminium fördömdes han av frihandelsförespråkare över hela världen.

Boken Our  Kapitel Globalisering s. 441. 2.
P4 halland trafik

sprakresa tyskland
borås djurpark zoo
ikett elektro ab
exempel på defensiv körning
lars johansson svt

Socialtjänstens arbete med hedersvåld - Länsstyrelsen

Detfinns# mängder#av#teori#ochreferenser att#tillgåinom# det#nämnda området. Iuppsatsens#teori 9# Denna uppsats bygger i sin tur på en bredare och mer vetenskaplig analys som genomförs parallellt, där även produktionens dynamik behandlas liksom betydelsen för ekonomins tillväxt av konkurrerande kunskapsmonopol och Joseph Schumpeters ” kreativa förstörelse”.